Các dịch vụ tư vấn

Tư vấn xây dựng Bản đồ Chiến lược và Y tế tinh gọn

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể cho bệnh viện trong 5 năm. Tạo sự kết nối giữa các phòng ban vừa giữa mỗi nhân viên trong tổ chức.

Triển khai tiêu chuẩn chất lượng ACHS

Triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng EQuIP6 của Hội đồng Chất lượng Y tế Úc (ACHS)

Tư vấn Quản lý chi phí và Cấu thành giá trong y tế

Hướng tới áp dụng mô hình y tế tinh gọn: hiệu quả cao với chi phí thấp. Giúp bệnh viện phát triển bền vững trong môi trường tự chủ tài chính.