Tham gia CHIR

CHIR đang trong giai đoạn xây dựng đội ngũ nhân sự. Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng tham gia phát triển CHIR!

  • Điện thoại: +84 (0) 978 522 626 (BS Linh Phan)
  • Email: linh@chirvn.org