Tư vấn Quản lý Chi phí và Cấu thành giá trong y tế

Xuất phát từ Phương pháp Quản lý Chi phí theo thời gian (Time – Driven Activity Based Costing, TDABC) do Giáo sư Rebert Kaplan ở Đại học Havard phát triển và đã được áp dụng thành công tại các cơ sở y tế quốc tế.

Quản lý chi phí và cấu thành giá đi đến chi tiết, nhằm hướng tới việc áp dụng mô hình y tế tinh gọn – hiệu quả cao, với chi phí thấp – nhằm giúp bệnh viện phát triển bền vững trong môi trường tự chủ tài chính, và tạo điều kiện tái đầu tư vào cơ sở vật chất, con người, và các hoạt động xã hội.

Nội dung gồm có:

  1. Tập huấn lý thuyết và hướng dẫn áp dụng công cụ Phân tích Chi phí theo thời gian cho cán bộ chủ chốt của Bệnh viện và cán bộ phụ trách
  2. Hỗ trợ tài liệu, ví dụ và biểu mẫu để sẵn sàng áp dụng
  3. Tham gia vào việc thu thập và xử lý dữ liệu với Nhóm làm việc của Bệnh viện cho các nội dung thí điểm.
  4. Tư vấn và làm việc trực tiếp hoặc qua video conference với Ban giám sát dự án, Nhóm làm việc của Bệnh viện
  5. Hỗ trợ và trả lời câu hỏi trong giai đoạn chuyển giao công cụ cho cán bộ phụ trách việc thực hiện quản lý chi phí cho toàn Bệnh viện.