Tập huấn Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh

Đây là khoa tập huấn được rất nhiều Bệnh viện trên khắp cả nước tổ chức, do Giảng viên BS Phan Thị Ngọc Linh phụ trách. Nội dung thực tiễn, gần gũi với hoạt động thường ngày của từng nhân viên y tế, giúp toàn thể nhân viên và lãnh đạo bệnh viện nhận ra giá trị của công tác Quản lý chất lượng Bệnh viện và An toàn Người bệnh.

Đây chính là nội dung PHÁ BĂNG! Đánh thức sức mạnh của mỗi con người trong tổ chức, giúp cả tổ chức đồng lòng – chung tay trên con đường cải tiến chất lượng.

Mục tiêu của khoá tập huấn

 • Định hướng cho các CBNV Bệnh viện (BV) về tầm quan trọng và cách thức triển khai hiệu quả hoạt động Quản lý Chất lượng (QLCL) và An toàn Người bệnh (ATNB)
 • Giúp cán bộ nhân viên tự xác định vai trò của mỗi cá nhân và kết nối giữa các khoa phòng của BV trong quá trình triển khai hoạt động QLCL
 • Tạo những ảnh hưởng tích cực – lan tỏa tới toàn bộ cán bộ nhân viên để triển khai hệ thống QLCL-ATNB tại BV.

Chương trình tập huấn (2 ngày)

Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh
 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản
 • Các công việc cụ thể của việc triển khai Quản lý chất lượng tại Bệnh viện
 • Các lĩnh vực có thể can thiệp để làm quản lý chất lượng
 • Hướng dẫn, củng cố kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm để triển khai các hoạt động theo 6 mục tiêu an toàn quốc tế cho người bệnh. Có liên hệ đến thực tế và lồng ghép vào các hoạt động bệnh viện đang triển khai
 • Tính cần thiết và lợi ích của việc chuẩn hóa tất cả các hoạt động bệnh viện theo qui trình chuẩn, các bước xây dựng và triển khai một qui trình chuẩn, biểu mẫu xây dựng chính sách qui trình chuẩn.
 • Tiếp tục hướng dẫn, củng cố kiến thức, phương pháp, kĩ năng và kinh nghiệm cho các hoạt động cải tiến chất lượng có thể triển khai tại bệnh viên. Có liên hệ đến thực tế và lồng ghép vào các hoạt động bệnh viện đang triển khai
 • Một số lưu ý quan trọng khi làm quản lý chất lượng tại bệnh viện
Xây dựng hệ thống Quản lý Sự cố Rủi ro tại Bệnh viện
 • Các khái niệm căn bản và tính cần thiết của việc thành lập hệ thống quản lý sự cố tại bệnh viên
 • Các bước xây dựng hệ thống quản lý sự cố
 • Làm sao để hệ thống quản lý sự cố hoạt động hiệu quả
 • Giới thiệu công cụ phân tích nguyên nhân gốc
Thực hiện cải tiến chất lượng – Công cụ PDCA
 • Mô hình chuẩn của một dự án cải tiến chất lượng
 • Áp dụng công cụ PDCA
 • Check list cho các dự án cải tiến
 • Cách quản lý hệ thống các dự án cải tiến của bệnh viện
Ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động Quản lý Chất lượng
 • Tính cần thiết
 • Một số ứng dụng cụ thể đã triển khai thành công ở các bệnh viện khác
 • Giới thiệu công cụ triển khai và quản lý việc áp dụng 83 Tiêu Chí của Bộ Y Tế

Hình ảnh trong các khoá tập huấn