Cải tiến dựa trên bằng chứng

Chắt lọc những kinh nghiệm và bằng chứng của quốc tế và trong nước về cải tiến y tế thành công, để tạo ra những công cụ phù hợp với môi trường y tế Việt Nam.