Hội đồng Cố vấn

Hội đồng Cố vấn (HĐCV) của CHIR (tên tiếng Anh: CHIR Council) là nhóm những cá nhân có uy tín trong ngành y tế và xã hội. HĐCV có vai trò tư vấn và đề xuất với ban lãnh đạo của CHIR về:

  • Hướng phát triển của CHIR
  • Các nhân sự trọng yếu
  • Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, dịch vụ huấn luyện và tư vấn, và nghiên cứu khoa học
  • Việc quản lý tài chính để bảo đảm cam kết 100% phi lợi nhuận của CHIR

Ban lãnh đạo của CHIR có trách nhiệm gửi báo cáo về hoạt động và tài chính, và tham vấn mỗi ba tháng với các thành viên của HĐCV.

Các thành viên trong Hội đồng Cố vấn