Hội đồng Cố vấn

Hội đồng Cố vấn (HĐCV) của CHIR (tên tiếng Anh: CHIR Council) là nhóm những cá nhân có uy tín trong ngành y tế và xã hội. HĐCV có vai trò tư vấn và đề xuất với ban lãnh đạo của CHIR về:

  • Hướng phát triển của CHIR
  • Các nhân sự trọng yếu
  • Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, dịch vụ huấn luyện và tư vấn, và nghiên cứu khoa học
  • Việc quản lý tài chính để bảo đảm cam kết 100% phi lợi nhuận của CHIR

Các thành viên trong Hội đồng Cố vấn