Đối tác

Tôn chỉ của CHIR là “hợp tác để kiến tạo”. CHIR muốn mang những nguồn lực kiến thức quốc tế để kết hợp với thực tiễn chính sách và điều kiện tại Việt Nam. CHIR mong muốn được hợp tác với Bộ Y Tế Việt Nam, cùng với tất cả các tổ chức y tế và nhân viên y tế trên cả nước để giúp phong trào cải tiến y tế tại Việt Nam ngày càng tiến nhanh.

Đối tác đầu tiên của CHIR: ACHS

Hiện tại, CHIR đã kết nối được tổ chức Hội đồng Tiêu chuẩn Chất lượng Y tế Úc – Australian Council on Healthcare Standards (ACHS) – một tổ chức phi lợi nhuận, và là cơ quan kiểm định chất lượng cho hàng ngàn tổ chức y tế tại Úc, New Zealand, Hong Kong, Singapore, và nhiều nước khác. ACHS cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức y tế tại Việt Nam trong việc thực thi tốt 83 tiêu chí chất lượng của Bộ Y Tế, cũng như tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế với chi phí thấp. Chương trình đầu tiên CHIR hợp tác với ACHS để hỗ trợ Việt Nam sẽ là những hội thảo miễn phí về Chỉ Số Chất Lượng Lâm Sàng (Clinical Indicators) trong tháng 3, 2018.


Trong năm 2018, CHIR có kế hoạch hợp tác với thêm nhiều tổ chức có cùng chí hướng cải tiến y tế, cả trong và ngoài nước.