Đào tạo

Mỗi năm, các thành viên của CHIR đã trực tiếp tham gia giảng dạy hàng trăm khoá huấn luyện về các nội dung liên quan đến Quản lý Y tế, Kinh tế Y tế, Quản lý Chất lượng, An toàn Người bệnh tại các Trường Đại học, Bệnh viện ở Việt Nam.

Phương pháp giảng dạy

Người hướng dẫn sẽ làm việc sâu sát với đội ngũ lãnh đạo của Bệnh viện để bảo  đảm nội dung đào tạo đi vào thực tiễn và hữu ích cho tổ chức. Giảng viên sẽ linh động sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật để giúp học viên tham gia vào quá trình huấn luyện một cách tốt nhất.

  • Chia sẻ kinh nghiệm
  • Nghiên cứu và giải quyết các khó khăn thực tiễn
  • Thảo luận nhóm & bài tập cá nhân
  • Giới thiệu các công cụ, mô hình cải tiến, và tài liệu tham khảo

Triển khai hiệu quả Bộ tiêu chí chất lượng Bộ Y Tế

Chương trình tập huấn cho đối tượng là Lãnh đạo BV, Phòng QLCL và Cán bộ chủ chốt tham gia triển khai Bộ tiêu chí Chất lượng BV

Tập huấn Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh

Lớp tập huấn 2 ngày với nội dung Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh là nội dung đã đến được nhiều đơn vị nhất.

Tập huấn Nâng cao năng lực cảm xúc cho NVYT

Đây chính là vũ khí để giúp Nhân viên Y tế có thể mang đến sự hài lòng cho người bệnh và cho chính bản thân mình.